Nu kan turister, bybor och besökare äntligen ta del av Åres långa och fantastiska historia och kultur – från ordinär bondby till turistmetropol. Idag finns bland annat Åre Museum i bergbanans toppstation, ”Åre i bilder” en permanent utställning på Turistbyrån, en app för en guidande kulturhistorisk byvandring samt de upprustade vandringslederna Trollstigen och Stjärnvägen.

Sedan några år tillbaka arrangerar Åre by och turistförening även en rad öppna föreläsningar där kända Åreprofiler beskriver olika delar av Åres historia. Föreläsningarna dokumenteras löpande och görs tillgängliga via hemsidan och det historiska arkivet. Arkivet, beläget i Produkthuset, samlar löpande in både historiska dokument och föremål. På hemsidan, kan besökare läsa mer och ta del av aktuella arrangemang och historiska dokument.

– Det känns bra att vi äntligen kan bjuda in allmänheten att ta del av vår historia. Åre är under ständig utveckling och vi såg risken att viktiga historiska dokument, föremål och inte minst berättelser skulle gå förlorade om vi inte aktivt tog hand om det. Bildandet av ett fysiskt arkiv och att dokumentera har varit en central del i arbetet med att både bevara och synliggöra viktiga föremål och dokument. Med arkivet som utgångspunkt fortsätter vi att tillgängliggöra vår kultur och historia, säger Arne Hafstad styrelseordförande i Åre by- och turistförening.

Åre by och turistförening har sedan Åres 100-årsjubileum som vintersportort år 2010 genomfört en rad både bestående och tillfälliga aktiviteter för att tillgängliggöra de historiska och kulturella skatter som är förknippade med byn. Arbetet har kunnat förverkligas tack vara ett Leaderprojekt. Målet var minst fem tillfälliga insatser och fem bestående insatser vilket med råge har uppfyllts. Resultatet blev, så långt, tolv tillfälliga insatser och elva bestående insatser. Och nu planeras fler projekt för att bevara Åres historia.

– Drömmen är att få till ett större turistmuseum. Vi har inte gett upp de planerna men i dag saknas framförallt finansiering men även en lämplig lokal, säger Arne Hafstad.
För ytterligare information

Arne Hafstad, ordförande Åre by- och turistförening, info@arebyturistforening.se

Här kan du läsa mer om samtliga aktiviteter som genomförts sedan år 2010:

2010

Åre 100 år som vintersportort
Vintern 2010 ägnades i huvudsak åt jubileumsaktiviteter då Åre firade 100 år som vintersportort. Åre by- och turistförening arrangerade då bland annat:

Lundsgårdsliftens 70-års jubileum med jubileumskväll på Hyddan där Fabian Rimfors släppte sin bok om skidlegenden Olle Rimfors och visade skidfilmer från 1930-1940-tal.
Skärmutställning på Station Åre och vepor på lyktstolpar genom byn. Jubileumsskylt vid byggnadsminnet Grottan.
Jubileumsmiddag på Hotell Fjällgården
Ljuslådor med historiska bilder från Åre på och kring Åre torg.
Bakelsetävling och tårtkalas
Minnesgudstjänst med kransnedläggning på CO Rahms grav.
Historikväll på Åregården med Åres 70-tals historia som tema. ca 80 deltagare.

 

2011-2014

Förstudie till bok
Målet är att skapa en bok om Åre som speglar Åres historia och utveckling genom en del av de människor som har skapat Åre till vad det är idag. I förstudien har intervjuer med äldre Årebor genomförts.

Byvandring med Åreprofilen Lars Marcus
Denna personliga byvandring finns tillgänglig via Åre Turistbyrå. Åreprofilen Lars Marcus berättar personliga historiska anekdoter och fakta tillsammans med Bitte Engman, också en profil i Åre by, som ger vägbeskrivning. Det är en byvandring som går genom centrala Åre by till olika intressanta platser. Från Stationshuset, upp Stationsvägen, vidare till Kyrkan och Klockstapeln. Sen fortsätter färden mot St Olavsgården, Åre Skola, Torvtaket, Åre Gården, torget och de som finns där. Vidare ner Årevägen och via Diplomat och gamla station, samt Grottan. Detta är en trevlig färd och härlig berättelse av Lars Marcus.

Byvandring via appen ”ÅreGuiden”
Genom ett samarbete med Magasin Åre finns nu en Byvandring via turistinformationsappen ”ÅreGuiden”. Denna är uppbyggd med text, bild och karta för varje punkt som finns på Lars Marcus byvandring.

Återskapande av Stjärnvägen
Stjärnvägen är en vandringsled uppför Åreskutan, från Fjällgården till Mörvikshummeln, anlagd för cirka 136 år sedan! Vandringsleden var mäkta populär bland dåtidens luftgäster och vandrande turister som nyttjade den för att ta sig upp till Åreskutans topp. I samband med satsningen på downhill-cykling i Åre för ca 15 år sedan har delar av Stjärnvägen blivit cykelled vilket har försvårat för fotgängare. Som ett led i att synliggöra Åres kultur- och turisthistoria har Åre By- och turistförening i samverkan med ÅRE Destination och Skistar arbetat med att återskapa Stjärnvägen till en ren vandringsled genom att separera cykelleden och vandringsleden. Leden kommer att vara helt klar till sommaren 2015 då också de tre stora stjärnorna, som utmärkte leden, ska vara återuppsatta.

Hemsida med turisthistorisk information
En hemsida, https://www.arebyturistforening.se/, har skapats där material och information om Åres turismhistoria finns tillgängligt. Detta är ett arbete som kommer fortsätta i föreningens regi även efter projektet. Detta arbete är pågående och material kommer allt eftersom att läggas in på hemsidan.

Historiearkiv
Det har saknats ett arkiv i Åre by och det har funnits en oro över att föremål, dokument och material försvinner när generationerna byter av varandra. Vi har nu inrättat ett arkiv i Produkthuset i centrala Åre. Lokalen är tillgänglig för alla, även om man är rullstolsburen. Den är fräsch och fin och stor nog att både förvara föremål samt att sitta och förkovra sig i det material som finns. Ett digitalt register för registrering av föremål och dokument har påbörjats. Åre by- och turistförening har under projektperioden hämtat hem sitt arkivmaterial som tidigare funnits på Föreningsarkivet i Östersund. Detta för att ha allt historisk material kopplat till föreningen och Åres turismhistoria samlat på ett och samma ställe. Historiarkivet invigdes i februari 2013 då allmänhet och medlemmar bjöds in till Öppet Hus för att ta del av föreningens och Åres historia. En kortare föreläsning hölls om hur arkiv fungerar och hur man som ideell förening kan hantera, dokumentera och registrera insamlat material.

Inventering av befintligt historiskt material
Allt eftersom material har lämnats in till arkivet har det registrerats. Efterforskningar kring vilka föremål och dokument som finns runt omkring i Åre och dialoger kring inlämning av detta material till Historiearkivet har inletts. Detta har i flera fall lett till efterskänkning och donering av material till arkivet.

Digitalt minimuseum som blev ”Åre i bilder”
Åre by och turistförening har skapat en utställning, som heter ”Åre i Bilder”. Det är en permanent utställning som finns inne på Turistbyrån. Det har under många år saknats ett museum i Åre och många hade förhoppningen att detta skulle skapas när Stationshuset byggdes. Så blev inte fallet och sen dess har endast temporära utställningar funnits och en permanent utställning saknats. Vi har fyllt en hel vägg, 4,5x 2,5 meter med Åres Historia i både bilder, text och föremål. De flesta bilder är inköpta via Jamtli och är Thomasson fotografier, tryckta på plåt för bästa kvalitet och hållbarhet. Många av föremålen är utlånade av bybor som värnar om kulturen och såg detta som ett bra tillfälle att få dela med sig.

Intervjuprojekt
En rad intervjuer med bybor och andra som har mycket kunskap om Åres historia har påbörjats. Detta arbete har varit otroligt viktigt och det känns fantastiskt att dessa människors kunskap nu har dokumenteras för framtiden. Detta arbete kommer att fortsätta i föreningens regi även efter projektets slut.

Trollstigen
Trollstigen är en lätt vandringsled från Åre torg upp till Fjällgården som nu har utvecklats till en upplevelsestig för hela familjen. Genom skapandet av Trollstigen har den lokala och regionala folktron och det muntliga berättandet lyfts fram och synliggjorts som en del av Åres kulturhistoria. Med utgångspunkt i lokala och regionala sagor och sägner har en upplevelsestig skapats där besökaren kan se, uppleva, känna, höra och läsa om företeelser. Trollstigen är gratis och tillgänglig för alla intresserade under barmarksperioden. Skistar är ansvariga för vandringsleden som sådan, Åre By- och turistförening står som ansvarig för innehållet och upplevelserna längs med vandringsleden. Detta regleras i ett 5-årigt nyttjanderättsavtal.

Åre Museum – från bondby till turistmetropol
I Åre Bergbanans bergstation har Åre by- och turistförening genom projektet skapat den permanenta utställningen Åre Museum. Där det tidigare var värmestuga och toaletter för skidåkande och vandrande gäster kan man nu genom spännande historier, unika föremål och historiska filmer ta del av Åres kultur- och turismhistoria från stenålder, via medeltida pilgrimer och 1800-talets luftgäster till VM 1954 och utvecklingen av Åre som modern vintersportort. Åre Museum har fri entré och är öppet för alla intresserade under de perioder som Åre Bergbana trafikeras; i huvudsak december-april samt juni-augusti. Åre by- och turistförening är ansvariga för skötsel och underhåll av innehållet i museet. Skistar upplåter lokalen kostnadsfritt och har även ansvaret för den dagliga tillsynen och skötseln samt öppning och stängning. Detta regleras i ett femårigt nyttjanderättsavtal.

Öppna föreläsningar under Åre Höstmarknad
Under Åres numera traditionsenliga och mycket välbesökta höstmarknad har Åre by- och turistföreningen arrangerat två publika föreläsningar om Åres turismhistoria. Fredag 27 september 2013 föreläste Anders Hedström under temat: ”När järnvägen och turisterna kom till Åre”. Lördag 28 september föreläste Tom Widlund under temat: ”Den glömda tiden i Åre, 1945-1975”. Det senare föredraget resulterade i Tom Widlunds bok ”Åre, byn som försvann”.

Föreningens 100 års firande
År 2013 fyllde Åre by- och turistförening 100 år och därmed den äldsta än idag existerande lokala turistföreningen i landet. Detta uppmärksammades i samband med det hundrade årsmötet i december 2013 med en föreläsning av Lars Thomasson och extra jubileumsmiddag och underhållning på hotell Fjällgården.

Skyltning Åre Bergbana, Bergstation
Som ett led i att synliggöra Åres turismhistoria och skapandet av Åre Museum genomförs en omskyltning av Åre Bergbanan bergstation. De blåvita skyltar som finns idag ersätts av samma typ av skyltning som finns på Åre Bergbanans bergstation och Åre Museum får en framträdande plats på skyltarna.

Upprustning Nalleklippan
På Totthummelns sydvästsida finns en mycket populär utsiktspunkt som fått namnet Nalleklippan. Namnet kommer från ”Nalle” Frestadius, sportintendent på Thyra Rolands hotell Tottgården under 1920-30 talen.Besökaren vandrar på stig från Fjällgården via Solstigen och slutligen en brant som leder mot toppen av Totthummeln. Utsikten över Åredalen är hänförande (vilket man kan se på den bild som pryder Åre by & turistförenings medlemsbrev). Med åren har platsen tillåtits förfalla varpå en uppsnyggning med buskröjning, ny sittbänk och grillplats genomfördes under sommaren 2013. Arbetet skedde i samarbete med elever från Campus Åre.