Stadgar för Åre by & turistförening

Antagna vid årsmöte 151208 & extra årsmöte 160315

 1. Föreningens namn är Åre by & turistförening, 892000-4499.
 2. Föreningen är en ideell förening med syfte att stärka banden mellan Årebor & Åregäster samt att verka för bevarande & tydliggörande av Åres kultur och dess turistiska historia.Föreningen skall verka för en trivsam och hållbar livsmiljö i harmoni med vår tradition.
 3. Verksamhetsområdet utgörs av området mellan Årekläppen i väster till Vik i öster.
 4. Föreningen skall vara ett forum för Årebor och Årevänner. Verksamheten bedrivs genom att vid föreningssammankomster samla och bearbeta förslag till åtgärder nyttiga för turismen i Åre. Åtgärderna skall leda till goda förhållanden mellan kommunen, turister, ortsbor och näringsidkare.
 5. Föreningen skall eftersträva samverkan mellan Åres företagare och Åre kommun samt andra sammanslutningar som verkar i Åre.
 6. Medlemmar i föreningen kan vara både fysiska och juridiska personer. Medlem behöver inte vara skriven i Åre kommun.
 7. Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet. Serviceavgift för juridisk person, beslutas av styrelsen.
 8. Föreningens uppgifter sköts av en styrelse, bestående av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen väljer vid ett konstituerande möte, i direkt anslutning till årsmötet, vice ordförande, sekreterare och kassör. Till styrelsemöten kallas även suppleanter. Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsröst vid eventuell röstning på styrelsemöten. Föreningen tecknas av styrelsen i helhet, eller två ledamöter i förening. I löpande förvaltningsärenden tecknar kassören själv firman.
 9. Föreningens räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december. För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall en revisor och en revisorssuppleant utses av årsmötet. Revisor skall överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast 14 dagar innan årsmötet.
 10. Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Medlem som önskar visst ärende behandlat vid årsmötet, skall skriftligen anmäla detta till sekreteraren senast sista februari. Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen eller revisorerna finner skäl till detta, eller då minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar, hos styrelsen, begär ett extra föreningsmöte. På extra föreningsmöte får behandlas endast de frågor som angivits i kallelsen.
 11. Kallelse till årsmöte och föreningsmöte samt andra meddelanden till medlemmar anslås 14 dagar i förväg i lokalt media, samt på föreningens hemsida. I kallelsen meddelas om ett visst ärende, t.ex stadgeändring, skall behandlas.
 12. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
   • Årsmötets öppnande
   • Val av ordförande för mötet
   • Val av sekreterare för mötet
   • Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
   • Upprättande av röstlängd
   • Beslut om årsmötet är stadgeenligt utlyst
   • Godkännande av dagordning för årsmötet
   • Styrelsens årsberättelse
   • Revisorernas berättelse
   • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
   • Fastställande av medlemsavgifter
   • Val av ordförande för 2 år
   • Val av ytterligare tre (av 6) styrelseledamöter, för en tid av 2 år
   • Val av 2 (av 4) styrelsesuppleanter, för en tid av 2 år
   • Val av revisor samt revisorssuppleant för ett år
   • Val av valberedning om två ledamöter, varav en sammankallande ( 2 år)
   • Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
   • Från medlem skriftligen inkomna ärenden
 13. All röstning sker öppet såvida inte sluten omröstning begärs. Vid röstning har närvarande medlem som erlagt medlemsavgift, en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Detta gäller ej vid personval och sluten omröstning, då lika röstetal avgörs genom lottning.
 14. Vid stadgeändring, eller fråga om föreningens upplösning, krävs minst 2/3 majoritet av närvarande röster. Dessa beslut tas på två på av varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.
 15. Det åligger styrelsen att:
   • leda och övervaka föreningens verksamhet
   • upprätta budget
   • fastställa arvode för dem som ev. anlitas av föreningen för att genomföra av
    föreningen beslutad arbetsuppgift.
   • föra räkenskaper över föreningens verksamhet
   • till årsmötet lämna förvaltningsberättelse med resultat & balansräkning för närmast
    föregående verksamhetsår.
   • sex veckor innan årsmötet, till revisor, överlämna styrelsens räkenskaper, förvaltningsberättelse samt föreningens och styrelsens protokoll, för granskning.
   • insamla och arkivera till föreningen inlämnade historiska föremål och dokument.
   • i övrigt på bästa sätt handha föreningens angelägenheter enligt dessa stadgar.
 16. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar överlämnas till Åre Sockens Hembygdsförening att användas till ändamål som främjar turismen i Åre.