14 november 18:00
Lokal: Stora Loungen, vån 6, HouseBe, Kurortsvägen 20

För att förbättra och förenkla föreningens arbetssätt vill vi kalla till ett extra föreningsmöte för att besluta om förändring av två paragrafer i föreningens stadgar. Se nedan för detaljer.

Förslaget är den enda frågan som kommer behandlas under mötet.

Efter mötet öppnar vi upp för lite gemensamt arbete kring föreningens fokus de kommande åren. Har du idéer eller förslag på hur du tycker föreningen ska fokusera framöver – kom gärna på mötet och diskutera eller skicka ett mail till: info@arebyturistforening.se

Vi bjuder på fika under mötet.

Mötesagenda

  1. Mötets öppnande
  2. Val av ordförande för mötet
  3. Val av sekreterare för mötet
  4. Val av två personer att jämte ordförande justera mötesprotokollet
  5. Upprättande av röstlängd
  6. Uppläsning samt godkännande av stadgeändring av paragraf 10 och 11
  7. Mötets avslutande

Nuvarande paragraf 10 och 11

§ 10 Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Medlem som önskar visst ärende behandlat vid årsmötet, skall skriftligen anmäla detta till sekreteraren senast sista februari.  Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen eller revisorerna finner skäl till detta, eller då minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar, hos styrelsen, begär ett extra föreningsmöte. På extra föreningsmöte får behandlas endast de frågor som angivits i kallelsen.

§11 Kallelse till årsmöte och föreningsmöte samt andra meddelanden till medlemmar anslås 14 dagar i förväg i lokalt media, samt på föreningens hemsida. I kallelsen meddelas om ett visst ärende, t.ex stadgeändring, skall behandlas.

Styrelsens förslag på ny paragraf 10 och 11

§10 Årsmöte skall hållas före juni månads utgång. Medlem som önskar visst ärende behandlat vid årsmötet, skall skriftligen anmäla detta till sekreteraren senast två veckor innan mötet. Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen eller revisorerna finner skäl till detta, eller då minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar, hos styrelsen, begär ett extra föreningsmöte. På extra föreningsmöte får behandlas endast de frågor som angivits i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§11 Kallelse till årsmöte och föreningsmöte samt andra meddelanden till medlemmar anslås 3 veckor i förväg i lokal media, på föreningens hemsida samt lämpliga digitala kanaler. I kallelsen meddelas om ett visst ärende, t.ex stadgeändring, skall behandlas.