Nu har ännu ett år gått och vi bjuder in till årsmöte med efterföljande middag.
Tid: 18:00 23 april
Plats: Hotell Fjällgården (bergbanan 17:40)

Under mötet kommer bland annat ny styrelse väljas samt röstning om två stadgeändringar – alla detaljer nedan.

Efter årsmötet blir det tvårätters middag. Anmälan till middag görs på info@arebyturistforening.se eller till Maria Wilhelmsson på tfn: 070-332 01 31 senast 16e April. Meddela eventuella allergier vid anmälan. Middag (förrätt & varmrätt) betalas på plats. Pris: 400 kr per person exkl dryck

Har du betalat din medlemsavgift?
Vi vill att du är med – vi behöver dig! Om du är osäker, titta i Cardskipper eller registrera dig på medlemskapssidan.

Mötesagenda

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två personer att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
 5. Upprättande av röstlängd
 6. Beslut om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 7. Godkännande av dagordning för årsmötet
 8. Styrelsens årsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Val av ordförande för 2 år
 13. Val av ytterligare tre (av 6) styrelseledamöter, för en tid av 2 år
 14. Val av 2 (av 4) styrelsesuppleanter, för en tid av 2 år
 15. Val av revisor samt revisorssuppleant för ett år
 16. Val av valberedning om två ledamöter, varav en sammankallande (2 år)
 17. Stadgeändring angående årsmötets tidpunkt och utlysning
 18. Stadgeändring om verksamhetsområde
 19. Ärenden som hänskjutits till årsmötet
 20. Från medlem skriftligen inkomna ärenden
 21. Övriga frågor

Stadgeändringar

För att förbättra och förenkla föreningens arbetssätt föreslår styrelsen följande förändringar av paragraferna 3, 10 och 11 i föreningens stadgar.

 • Paragraf 3 handlar om föreningens verksamhetsområde. Detta är första gången denna ändring är uppe till förslag.
 • Paragraf 10 och 11 handlar om årsmötets utlysning och kallelse. Detta är andra tillfället denna ändring tas upp. Den bifölls på extra föreningsmötet 14 november 2023

Nuvarande paragraf 3

§ 3 Verksamhetsområdet utgörs av området mellan Årekläppen i väster till Vik i öster.

Styrelsens förslag på ny paragraf 3

§ 3 Verksamhetsområdet utgörs av området mellan Staa i väster till Såå i öster.

Motivering: föreningens aktiviteter sträcker sig redan idag utanför området Årekäppen och Vik då vi till exemple ordnar Valborgs firandet ihop med ”Duved tycker om dig”

Nuvarande paragraf 10 och 11

§ 10 Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Medlem som önskar visst ärende behandlat vid årsmötet, skall skriftligen anmäla detta till sekreteraren senast sista februari.  Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen eller revisorerna finner skäl till detta, eller då minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar, hos styrelsen, begär ett extra föreningsmöte. På extra föreningsmöte får behandlas endast de frågor som angivits i kallelsen.

§11 Kallelse till årsmöte och föreningsmöte samt andra meddelanden till medlemmar anslås 14 dagar i förväg i lokalt media, samt på föreningens hemsida. I kallelsen meddelas om ett visst ärende, t.ex stadgeändring, skall behandlas.

Styrelsens förslag på ny paragraf 10 och 11

§10 Årsmöte skall hållas före juni månads utgång. Medlem som önskar visst ärende behandlat vid årsmötet, skall skriftligen anmäla detta till sekreteraren senast två veckor innan mötet. Extra föreningsmöte skall hållas då styrelsen eller revisorerna finner skäl till detta, eller då minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar, hos styrelsen, begär ett extra föreningsmöte. På extra föreningsmöte får behandlas endast de frågor som angivits i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§11 Kallelse till årsmöte och föreningsmöte samt andra meddelanden till medlemmar anslås 3 veckor i förväg i lokal media, på föreningens hemsida samt lämpliga digitala kanaler. I kallelsen meddelas om ett visst ärende, t.ex stadgeändring, skall behandlas.

Motivering: De senaste åren har det varit hektiskt för styrelsen att få till årsmötet enligt stadgarna då många i styrelsen jobbar inom turistnäringen. Säsongsavslutningen i slutet av april har växt och är idag en viktig del av säsongen för dessa personer. Samt styrelsen vill att det skall vara en större transparans och viktiga dokument för föreningen skall komma medlemmarna tillgodo i god tid innan årsmötet.